Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yasal Bilgilendirmeler

Kurumsal Yönetim İlkeleri

AXA SİGORTA Kurumsal Etik Kuralları

İnsan Hakları Konusunda

İşletmeler, uluslararası kabul gören insan haklarının korunmasını desteklemeli ve saygı göstermelidir.

İnsan hakları ihlallerinde suç ortaklığından kaçınmalıdır.

Çalışma Standartları Konusunda

Her türlü cebri ve zorunlu çalışmanın ortadan kaldırılmasını desteklemelidir.

Çocukların çalıştırılmasının etkin bir şekilde önlenmesini desteklemelidir.

İşe alma ve meslekle ilgili ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır.

Çevre Konusunda

İşletmeler, çevresel zorluklara tedbirli bir yaklaşımı desteklemelidir.

Daha fazla çevresel sorumluluk aşılayacak girişimlerde bulunmalıdır.

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını özendirmelidir.

Yolsuzlukların Önlenmesi Konusunda

İşletmeler, rüşvet ve irtikap dahil, her türlü yolsuzluğa karşı çalışmalıdır.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz, bağlı bulunduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli grup stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit pozisyonlarımız ve en önemlisi sermaye yeterlilik oranımız dikkate alınmaktadır. Şirketin Sermaye Yeterliliği'ne dair önümüzdeki yıllara yönelik yapılan tahminlere ve şirket hedeflerine paralel olarak kar dağıtımı kararları her sene Mart ayında yapılan Genel Kurul'da ortaklar tarafından verilmektedir.

Buna göre bağlı bulunulan mevzuat çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabii tutulmuş mali tablolarda yer alan net dönem karı ve yine ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir kar" üzerinden nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kar dağıtımı yapılmaktadır.

Birikmiş toplamı ödenmiş sermayenin 20%sini geçmemek şartı ile şirket her sene vergi öncesi karının %5 oranında 1.yedek akçe, nakit dağıtılabilir karının da 1/11'i oranında 2.yedek akçe ayırmaktadır.

Bilgilendirmeler

Yönetmelik dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Vergi Uygulamaları dökümanını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Sigortacılık kanunu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Sigortacılık ile ilgili verilere ulaşmak için tıklayınız.

Ana Sözleşme'yi görmek için tıklayınız.

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Sigortalı/Sigorta Ettiren/lehdar/Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişikisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Aykırılık ve Usulsüzlüklerin Bildirimi

Suistimal, rüşvet, yolsuzluk, insan hakları ve temel özgürlükler, sağlık ve güvenlik, çevre gibi konularda AXA Sigorta veya herhangi bir sözleşmeli iş ortağının aykırı iş ve işlemlerine şahit olmuş, şüphelenmiş veya risk görmüşseniz, etik@axasigorta.com.tr adresine bilgi vermenizi rica ederiz.

İyi niyet çerçevesinde yapılan bildirimler adil bir şekilde incelemeye tabi tutulacak ve bildirimde bulunan kişi olası misillemelere karşı korunacaktır.

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar ilgili tarihlerde bu sayfadan yapılabilecektir.

Genel Kurul İlanları

Bilgilendirmeye ulaşmak için tıklayın.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu