Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Tarım Sigortaları

Tarım Sigortaları

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Tarım Sigortası Nedir?

Devlet destekli bir sigorta türü olan tarım sigortası, doğal afetler ya da iklimsel nedenlerle oluşabilecek maddi zararın önlenmesini ve en aza indirilmesini amaçlar. Tarım sigortası, tarım üreticilerinin üretimlerini poliçe bazında teminatlar ile koruma altına alır. Bitkisel ürünler, büyük ve küçükbaş hayvanlar ve seralar AXA Sigorta’nın sunduğu teminatlarla güvence altına alınabilir.

TARSİM Nedir?

TARSİM'in açılımı “Tarım Sigortaları Havuzu”dur.

"Tarım Sigortaları Kanunu" kapsamında kurulan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. çiftçilerin ürünlerini oluşabilecek hasarlara karşı güvence alınmasını amaçlamaktadır.

Oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir sigorta havuzu kurulmuştur. Bu havuza ilişkin tüm işlemler, bu havuza dahil olan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Sigorta şirketleri, tarım sigortası sözleşmelerini havuz adına ve havuz tarafından belirlenen standart poliçeler üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını havuza devreder. Devlet, bu kanun kapsamında yapılacak sigorta primine münhasır olarak çiftçi adına destek sağlamaktadır. Devlet prim desteğinin miktarı, her yıl ürün, risk, bölge ve işletme ölçekleri itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla belirlenmektedir.

AXA Tarım Sigortası Neler Sunuyor?

Bitkisel Ürün Sigortası

Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı, dolunun yaş meyve sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmaktadır.

Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, sera içerisindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını nedeniyle meydana gelen miktar kaybı genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan, cam ve plastik seralar, sera içindeki teknik donanım ve ürünler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası

  İhbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere,

 • Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kaza ve zehirlenmeleri,
 • Her türlü doğal afet,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümleri,
 • itlaf ve mecburi kesimleri nedeniyle oluşan zararları,
 • Genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Hayvan Hayat Sigortası

 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Vahşi hayvan saldırısı,
 • Yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler hayvan hastalıkları ve gebelik,
 • Doğum veya cerrahi müdahale,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle,
 • Meydana gelen ölümleri ve mecburi kesimleri nedeniyle oluşacak riskleri genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Poliçede belirlenen sigortalı yerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ile sigortalı hayvanların poliçede belirtilen adresteki tesis ile sigortalı tarafından bildirilen ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilen mera/meralar arasındaki nakliyesi esnasında veya buralardayken yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle sigortalı hayvanlarda doğrudan meydana gelen zararlar ilave olarak teminat altına alınmaktadır.

Su Ürünleri Sigortası

Hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Yapılacak değerlendirme sonucuna göre, hırsızlık ile kafes ve ağlarınızı da ek teminat ile sigorta kapsamına alabilirsiniz.

Arıcılık Sigortası

Arılarınız ve plakalı kovanlarınızı, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi hayvan saldırısı, kovanların nakliyesi esnasında, çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem, taşıt çarpması, yaban domuzu zararı) dışındaki risklerin ürünlerde neden olduğu verim kaybı genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri teminat kapsamındadır.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmı isteğe bağlı olarak teminat kapsamına alınır.

Gelir Koruma Sigortası

Ekimi yapılacak buğday ürününde; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgâr, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı gelir kaybı riski genel ve teknik şartlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.

Gelir koruma sigortası Konya ili ile sınırlıdır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Prim Destek Oranları

2023 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortası prim destek oranları aşağıdaki şekildedir.

BranşDevlet Prim Destek Oranı
Bitkisel Ürün Standart%50
Bitkisel Ürün + Don Teminatlı66%
Büyükbaş Hayvan Hayat50%
Küçükbaş Hayvan Hayat50%
Sera50%
Su Ürünleri50%
Arıcılık50%
Kümes50%
Kuraklığa Bağlı Verim60%
Gelir Koruma Sigortası60%

Tarım Sigortası Prim Ödemeleri

Bitkisel Ürün Sigortası; sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15' i peşin alınır, kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir. Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15' i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hayvan Hayat Sigortası ( Büyükbaş-Küçükbaş-Su ürünleri, Kümes Hayvanları, Arıcılık); sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25' i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Kuraklığa Bağlı Verim Sigortası; sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Gelir Koruma Sigortası; sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 15'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbar Süreçleri

Bitkisel Ürün Sigortasında, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’ e) hasar ihbarında bulunabilir.

Hayvan Hayat Sigortasında, teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile hasar ihbarı yapılır.

Kuraklığa Bağlı Verim Sigortasında, sigorta ettirenin/sigortalının rizikonun gerçekleşmesi durumunda hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili yıl için köyün gerçekleşen verim ortalamasının, köyün poliçede yazılı eşik verim değerinin altında kalması durumunda köyde bulunan tüm sigortalı üreticiler tazminat almaya hak kazanır.

Gelir Koruma Sigortasında, sigorta ettiren/sigortalı ekilen tohumun çıkışının olmaması halinde, sözleşmenin akdedildiği yılın 31 Aralık tarihine kadar, sözleşmenin akdedildiği yılı takip eden yılın 31 Ocak tarihine kadar oluşacak hasarları ihbar etmekle yükümlüdür.

Tarsim Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Teminat kapsamındaki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, sigorta ettiren/sigortalı tarafından doğrudan TARSİM Çağrı Merkezi (0850 250 82 77) ya da TARSİM mobil veya acente/banka şubesi aracılığı ile www.tarsim@gov.tr üzerinden hasar ihbarları yapılabilmektedir.

Tarım Sigortasındaki Avantajlar Nelerdir?

 • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Hasarsız geçen poliçe süresi sonunda, poliçenin yenilenmesi halinde dolu paket primi üzerinden %30'a, don riski priminden %20'ye varan hasarsızlık indirimi uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 40 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Ağaç Çift Poliçe İndirimi: Aynı ada/ parselde ürün için hem Bitkisel Ürün Sigortası hem ağaç sigortası poliçesi bulunan üreticilerin ağaç poliçesine %5 oranında “Ağaç Çift Poliçe İndirimi” uygulanır.
 • Çift Poliçe İndirimi : Aynı ürün ve ada/ parselde hem Bitkisel Ürün Sigortası hem Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası poliçesi bulunan üreticilerin son yaptırdığı poliçesine %10 oranında “Çift Poliçe İndirimi” uygulanır.
 • Tüm Branşlarda Uygulanan, sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, dolu paket primi üzerinden %10 “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, mevcut tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır.
 • Şehit ve gazi yakını üreticilerimizin tarımda desteklenmesi amacı ile Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi yaptıran Şehit ve gazi yakını üreticilerimize, belgesini ibraz edilmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Sigorta yaptıran üreticinin, %40 ve üzeri engelli olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 oranında “Engelli Çiftçi İndirimi” uygulanır.
 • Sera sigortasında, jeotermal özellikteki seralarda, yenilenebilir enerjinin tarımsal üretimde kullanımı ve bu konuyu teşvik etmek için Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçesi yaptıran üreticilerimize risk analiz sonucuna göre toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
 • Büyükbaş hayvan hayat sigortasında: Geniş kapsamlı tarifede, biogaz ve güneş enerjisi sistemleri olan ve aktif olarak kullanılan işletmelerde risk analiz sonucuna göre toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

Tarım sigortaları ile ilgili detaylı bilgilere TARSİM web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Genel Şartlar

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu