Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yabancı Uyruklu Sigortalının Yükümlülükleri

Paraların Kaynağı: Kara Para Aklama ve Vergi Kaçakçılığı Yasağı. Müşteri (i) Bu poliçe, sözleşme veya ürün için ödenen paraların ikamet ettiği ülkenin ve/veya yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca gerekiyorsa diğer tüm ülkelerin ilgili vergi makamlarına vergilendirme amacıyla usulünce beyan edilmiş olduğunu veya beyan edileceğini ve (ii) söz konusu paraların doğrudan veya dolaylı olarak kanuna aykırı herhangi bir faaliyetten veya kaynaktan ve/veya vergi kaçakçılığından elde edilmemiş olduğunu Sigortacı’ya beyan ve taahhüt eder.

Taahhütlerin Yerine Getirilmemesi; Sigortacının İptal Etme ve İptal Masraflarını Tahsil Etme Hakkı; İade Tutarını Bloke Etme Hakkı. Müşteri, yukarıda belirtilen beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, Sigortacının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde (i) poliçeyi, sözleşmeyi veya ürünü derhal iptal edebileceğini, (ii) (i) bendi kapsamındaki fiili iptal tarihine bakılmaksızın, poliçe, sözleşme veya ürün düzenlenir düzenlenmez iptal edilmişçesine poliçe, sözleşme veya ürün kapsamında Müşteriden tahsil edilmesi gereken iptal masraflarını ve diğer masrafları tahsil edebileceğini, (iii) durumu ilgili resmi makamlara bildirerek, Sigortacının takdirince Müşteri ve/veya poliçe, sözleşme veya ürüne ilişkin gerekli veya ilgili tüm bilgileri resmi makamlara verebileceğini ve (iv) resmi makamlarla ve hukuk danışmanıyla yapacağı görüşmeler neticesinde gerekiyorsa ya (a) iptal tarihine kadar Müşteri tarafından Sigortacıya ödenmiş olan primleri ve diğer miktarları, iptal masraflarını ve diğer ilgili masrafları (ii) bendine uygun olarak düşmek suretiyle iade edebileceğini (İade Tutarı) ya da (b) yetkili resmi makamların talep etmesi ve talimat vermesi halinde, İade Tutarını kısmen veya tamamen bloke edebileceğini veya yetkili resmi makamlara ödeyebileceğini veya resmi makamların talebi veya talimatına uygun olarak diğer her türlü tedbiri alabileceğini bu poliçe / sözleşme ile kabul eder ve onaylar.

Vergi Makamları ve Diğer Resmi Makamlarla İşbirliği Yapma Politikası; Vergi Makamları ve Diğer Resmi Makamlara Bilgi Verilmesine Rıza Gösterme. AXA Grubu ve Sigortacı, eskiden beri kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle mücadele amacıyla vergi makamları ve diğer resmi makamlarla işbirliği yapma politikasını benimsemiştir. Müşterinin bu poliçenin, sözleşmenin veya ürünün düzenlendiği ülkede vergi yükümlüsü olmaması (Sınır Ötesi İşlem) halinde, AXA Grubu, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak Müşterinin kimlik bilgilerini ve bu başvuru kapsamındaki poliçe, sözleşme veya ürünle ilgili belli bazı bilgileri Müşterinin ikamet ettiği ülkedeki vergi makamlarına ve/veya diğer resmi makamlara verebilir ve Müşteri, söz konusu bilgilerin Sigortacı tarafından söz konusu makamlara kendi takdiriyle ifşa edilebileceğini kabul eder ve onaylar.

Grup Sigortası

Paraların Kaynağı: Kara Para Aklama ve Vergi Kaçakçılığı Yasağı. Müşteri (i) Bu poliçe, sözleşme veya ürün için ödenen paraların ikamet ettiği ülkenin ve/veya yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca gerekiyorsa diğer tüm ülkelerin ilgili vergi makamlarına vergilendirme amacıyla usulünce beyan edilmiş olduğunu veya beyan edileceğini ve (ii) söz konusu paraların doğrudan veya dolaylı olarak kanuna aykırı herhangi bir faaliyetten veya kaynaktan ve/veya vergi kaçakçılığından elde edilmemiş olduğunu Sigortacı’ya beyan ve taahhüt eder.

Taahhütlerin Yerine Getirilmemesi; Tazminat: Poliçeyi İptal Etme Hakkı; İlgili resmi makamları bilgilendirmeye rıza gösterme. Müşteri, yukarıda belirtilen beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, Müşterinin (i) Sigortacıyı ve iştiraklerini ve ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini, böyle bir ihlalden kaynaklanan her türlü zarar, kayıp veya yükümlülüğe (buna, herhangi bir sınırlama olmaksızın, lehtarlar tarafından açılan tazminat davalarından, davalardan veya hukuki işlemlerden doğan yükümlülükler de dâhildir) karşı tazmin edecek ve zarar görmesini engelleyecektir; ve (2) Sigortacının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde (i) poliçeyi, sözleşmeyi veya ürünü derhal iptal edebileceğini, (ii) durumu ilgili resmi makamlara bildirerek, Sigortacının takdirince Müşteri, lehtarlar ve/veya poliçe, sözleşme veya ürüne ilişkin gerekli veya ilgili tüm bilgileri resmi makamlara verebileceğini açık bir şekilde kabul eder ve onaylar.

Vergi Makamları ve Diğer Resmi Makamlarla İşbirliği Yapma Politikası; Vergi Makamları ve Diğer Resmi Makamlara Bilgi Verilmesine Rıza Gösterme. AXA Grubu ve Sigortacı, eskiden beri kara paranın aklanması, vergi kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle mücadele amacıyla vergi makamları ve diğer resmi makamlarla işbirliği yapma politikasını benimsemiştir. Müşterinin bu poliçenin, sözleşmenin veya ürünün düzenlendiği ülkede vergi yükümlüsü olmaması (Sınır Ötesi İşlem) halinde, AXA Grubu, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak Müşterinin kimlik bilgilerini ve bu başvuru kapsamındaki poliçe, sözleşme veya ürünle ilgili belli bazı bilgileri Müşterinin ikamet ettiği ülkedeki vergi makamlarına ve/veya diğer resmi makamlara verebilir ve Müşteri, söz konusu bilgilerin Sigortacı tarafından söz konusu makamlara kendi takdiriyle ifşa edilebileceğini kabul eder ve onaylar.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu