Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması için Başvuru

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK Çerçevesinde Veri Sahibi'nin Haklarını Kullanması için Başvuru

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularını için aşağıdaki Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup;

• “e-imzalı” olarak :

Başvuru yapacağınız Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine axasigorta@hs02.kep.tr

VEYA

• “ıslak imzalı” olarak :

AXA Sigorta A.Ş.
Uyum ve Kişisel Veri Koruma Departmanı
Meclis-i Mebusan Cad. No.15 34433 Salıpazarı-Beyoğlu / İSTANBUL

posta adresine iletiniz.

Veri Sorumlusu (Şirketimiz) olarak talebiniz, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret Siz (“ilgili kişi”)’den alınabilir.

Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı Size (“ilgili kişi”) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde Veri Sorumlusu olarak gereğini yerine getireceğiz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa Size (“ilgili kişi”) iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bazı Tanımlar

İlgili Kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.

Kişisel Veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:
Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu