Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası

Ürünümüz için detaylı bilgilere ulaşmak, teklif ve poliçe almak için aşağıdan size en yakın acentemize ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası; sigortalıların gerek yaşarken gerek vefatlarından sonra sorumluluklarını yerine getirmelerine, kaza sonrası tedavi gereksinimlerini karşılamalarına, kendilerinin veya lehdarlarının (sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin) uğrayacakları kayıpları telafi etmelerine yönelik yıllık risk sigortası ürünüdür. Sigortalıların vefatlarından sonra kaza sonucu vefat teminatı ve yaşarken yaşadıkları kazalar için ise maluliyet / kısmı maluliyet teminatları sunmaktadır.

Kaza Nedir?

Bir olayın kaza sayılması için aşağıdaki gerekliliklerin birini ya da daha fazlasını kapsaması gerekir:

 • Ani ve beklenmedik oluşması,
 • Dışarıdan şiddetli bir etkiyle oluşması,
 • Kişinin iradesi dışında oluşması,
 • Kişi hayatına veya bedeninde zarar oluşturması.
Vefat Sonucu Tazminat
Tedavi
Maddi Destek

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

 • Kaza Sonucu Vefat
 • Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
 • Geçici İşten Yoksun Kalma

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Ferdi Kaza teminatlarına ilişkin fiyatlandırma aşağıdaki faktörlere/risklere bağlıdır:

 • Kişinin meslek risk grubuna
 • Motosiklet vb. tehlikeli araç kullanmasına
 • Tehlikeli spor yapmasına
 • Yaşına

Meslek Sigortaları ve Risk Gruplaması;

1. Risk Grubu: Fikren ya da eliyle çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar

 • (Öğretmenler, büro çalışanlar vb.)

2. Risk Grubu: Eliyle ve aynı zamanda bedeniyle çalışanlar

 • (Temizlik işçileri, lokanta, otel çalışanları vb.)

3. Risk Grubu: Devamlı makine ve bedenen çalışanlar

 • (Şoför,işçiler, şantiye çalışanları, otel çalışanları vb.)

İş Yeri Sorumluluk Sigortası Türleri Nelerdir?

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortası, beş türe ayrılmaktadır:

 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
 • Finansal Sigortalar
 • Grup Ferdi Kaza Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Üçüncü Şahıs Maliyet Sigortası Nedir?

Meydana gelebilecek bir olay neticesinde; 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması, 3. şahıslara ait mallarda zarar ve ziyanlar meydana gelmesi sonucunda sigortalının sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerini temin eder.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Teminatları

Sigortalının faaliyeti sırasında üçüncü şahıslara kusuru nedeni ile verebileceği maddi ve bedeni zararlar sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası ile koruma altına alınmıştır. Sigortalının maddi anlamda verebileceği zararlar ise üçüncü şahısların malvarlıklarına ilişkin zararlar olarak kabul edilmektedir. Bedeni zararlar ise üçüncü şahısların vücut bütünlüğüne gelebilecek zararlar olup sigortalı bu durumda genellikle yaralanma, sakatlanma ve ölüm nedeni ile oluşabilecek tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Endüstriyel ve Kobi ölçeğindeki işletmelerin tercih ettiği standart şekilde sağlanan üçüncü şahıs mali mesuliyet poliçeleri dışında aşağıda belirtilen faaliyet alanlarına özgü de üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası esas alınarak yapılan özel poliçeler de bulunmaktadır.

 • Otel Sorumluluk
 • Garaj Mali Mesuliyet
 • Gıda Zehirlenmesi
 • Okul Sorumluluk

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Poliçe Ek Teminatları

 • Asansör sorumluluk
 • Gıda zehirlenmesi
 • Reklam/Pano/Tabela Sorumluluk
 • Taşeron/Yüklenici sorumluluk

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Nedir?

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeyeceğinin üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını kapsar.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Ek Teminatları

Sigortalının faaliyeti kapsamında meydana gelecek iş kazaları neticesinde sigortalının karşı karşıya kalacağı tazminat talepleri sigortalının kusuru nispetinde işveren mali mesuliyet sigortası kapsamında güvence altına alınmaktadır. Burada iş kazası ile bağlantılı olarak gelebilecek aşağıda belirtilen teminatlar sigortalının talebi üzerine sigorta teminatı kapsamına dahil edilebilmektedir.

 • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
 • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepleri

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Ürün Sorumluluk sigortası eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda söz konusudur. Kullanıcıların ve / veya 3. şahısların uğrayacakları maddi ve bedeni zararlardan dolayı imalatçıların (ve / veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek ve tüzel kişilerin ) hukuki sorumluluğunu temin eder.

Ürün Sorumluluk Sigortası Teminatları ve Ek Teminatları

Firmalar üretimlerine konu ürünlerdeki kusur nedeni ile üçüncü şahısların uğradığı maddi ve bedeni zararlara ilişkin geçmişten bugüne sıklıkla tazminat talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu ürünlerdeki kusurlar sadece ürünün geliştirilmesi aşamasında meydana gelen hatalar olmayıp aynı zamanda ürünlerin kontrolünde, ambalajlanmasında ve firmaların ürünle ilgili yürüttükleri ilgili tüm faaliyetleri sırasında meydana gelmektedir. Bu nedenle oluşacak tazminat talepleri için ise ürün sorumluluk sigortası sigortalının kusuru nispetinde sigortalı firmalara güvence sağlamaktadır. Otomotiv sektöründen gıda, kozmetik, ambalaj sektörüne kadar çeşitli alanlarda üretim yapan firmalar için bu ürün sorumluluk sigortası faaliyetlerine özgü verilebilecek ek teminatlarla sigortalıya geniş bir koruma sunmaktadır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortaları diğer zarar sigortalarından ayrışan bir branş olup can sigortaları altında değerlendirilmektedir. İnsan hayatına değer biçilmesi mümkün olmayan bir düzen içerisinde sigortalıların vefatı, sakatlanması halinde ödenebilecek tazminat miktarları sigorta ettiren tarafından belirlenip olası bir hasar anında belirlenen rakamın sigortalıya, sigortalının murislerine veya lehdara ödeme yapılması şeklinde çalışan bir sisteme sahiptir. Grup ferdi kaza sigortaları bireysel ferdi kazadan farklı olarak endüstriyel, KOBİ ve şahıs şirketi ölçeklerinde şirketlerin çalışanları için tercih edilen bir poliçedir. Genel esas itibarıyla sigorta ettiren belirtilen ölçeklerdeki işletmeler olup sigortalılar ise bu işletmelerin çalışanlarıdır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları ve Ferdi Kaza Sigortaları Arasındaki Fark Nedir?

İşveren Sorumluluk Sigortasında poliçede yer alan teminatlar kapsamında işverenin kusuru sebebiyle işçinin başına gelebilecek hasarlar teminat altına alınmaktadır. İşverenin kusuru esas alınmaktadır. İşveren çalışanını can güvenliğini sağlamakla sorumludur. Ferdi Kaza Sigortasında ise işverenin kusuru bulunmaksızın işçinin başına ani ve beklenmedik bir şekilde gelen kazalar sonucu oluşan hasarlar teminat altına alınmaktadır. Kaza tanımı Ferdi Kaza Genel Şartlarında belirtildiği üzere dikkate alınmaktadır.

Finansal Sigortalar

Sigorta sektörü için yeni sayılabilecek bu alan gelişen dünya düzeninde sigortalıların olası finansal kayıpları ile ilgili teminat sağlamayı hedefleyen sorumluluk sigortalarından oluşmaktadır. Bu alan kapsamında sigortalılara mesleki sorumluluk, yönetici sorumluluk ve siber riskler olmak üzere özel çözüm önerileri sunulmaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

3.Şahıs Sorumluluk Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

İşveren Sorumluluk Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

Grup Ferdi Kaza Bilgilendirme Formu için tıklayınız.


Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu