Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

WhatsApp İletişim Kanalına Yönelik Aydınlatma Metni

AXA Sigorta Anonim Şirketi olarak (“AXA Sigorta”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek mertebede özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi (“Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmış işbu Aydınlatma Metni, verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen Kanun ve Tebliğ hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun’da Yer Alan Bazı Terimler

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmış olup, işbu tanımlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir;

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
     Unvan: AXA Sigorta Anonim Şirketi
     Adres: Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE
     Ticaret Sicil No: 98645
     Müşteri Hizmetleri: (0850) 250 99 99
     İnternet Adresi: www.axasigorta.com.tr
     E-posta Adresi: kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği Gerçek / Tüzel Kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. AXA Sigorta olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz. (0850) 250 99 99 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimizi arayarak yetkililerimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

A- Tarafımızca Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimize tercihiniz üzerine kullanacağınız iletişim kanalı ve sigortacılık faaliyetleri kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim
 • İletişim Bilgileri: Cep telefonu,
 • Konum Bilgisi: Talebinize istinaden tercih ettiğiniz hizmetlerde konum bilgisi,
 • Yazışma ile Paylaşılacak Veriler: WhatsApp yazışması sırasında paylaşacağınız bütün kişisel veriler.

B- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/ Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, sigortacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında vermekte olduğumuz, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere acentelerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

C- Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Belirtmek isteriz ki, AXA Sigorta olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz. Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu itibarla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde Kişisel Verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişiler ve paylaşım sebeplerimiz aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız
• İş ortaklarımızla kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütürken iş ortaklığı kurduğumuz yetkili acenteler, reasürörler, eksperler, asistans şirketleri ve aktüerler gibi taraflara kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
• Tedarikçilerimizle kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirketimiz’in veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda, Şirketimiz’e hizmet sunan taraflar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
• Yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel veri paylaşımı yapabiliriz. • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) başta olmak üzere yetkili kamu kurumları tarafından talep edilmesi halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
• WhatsApp uygulamasının sahibi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim Whatsapp Inc. şirketine veri paylaşımı yapılabilmektedir. • İletişim kanalı olarak tercih etmiş olduğunuz WhatsApp uygulamasının sahibi olması sebebiyle ilgili şirket uygulamada bulunan ve yazışma sırasında paylaşacağınız kişisel verilerinizi işleyebilir. Whatsapp Inc.’in kişisel veri işleme politikasına https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

D- Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi

İletişim kanalı olarak WhatsApp kullanmayı tercih eden müşterilerimize ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; adınız, soyadınız, telefon numaranız ve yazışma sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, WhatsApp uygulaması aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerin paylaşımı sonucu elde edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır. Bu bilgiler aşağıda belirtilen şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Sizin şirketimiz WhatsApp kanalına yapmış olduğunuz başvuru ve yazışma vasıtasıyla tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen açık rızanızla tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, Şirketimizin size karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. Şirketimize sağladığınız bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağına sahipsiniz.

E- Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle yalnızca tarafınızca paylaşılan bilgiler doğrultusunda size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme AmaçlarımızHukuki Sebepler
• Hasar inceleme, değerlendirme, ödeme ve asistans faaliyetlerinin yerine getirilmesi, • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sigortacılık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda AXA Sigorta’nın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi sizlerin açık rızanızla tercih ettiğiniz iletişim kanalıyla şirketimize ulaşmanız, KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. AXA Sigorta tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. AXA Sigorta tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

F- Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz, Koruyoruz ve Onaylarınızı Nasıl Alıyoruz?

Bilgisayar sistemlerimizdeki her türlü bilgi SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Bu sebeple ilgili kişi tarafından yüklenen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kullanıcı, uygulamayı indirmek ve/veya şirketimize ulaşmak için kullanmak ile kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir.

G- Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0850) 250 99 99 numaradan iletişime geçebilir ya da kisiselverikoruma@axasigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

H- Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.axasigorta.com.tr/kisisel-veri-sahibinin-haklarini-kullanmasi-icin-basvuru” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Meclisi Mebusan Cad. No:15 34433 Salıpazarı, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • axasigorta@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

AXA Sigorta Anonim Şirketi

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu