Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Sigorta Terimleri

18 Yaş Altı Bes
18 yaşından küçük çocukların da bireysel emeklilik sistemine dahil olabilmelerini sağlayan emeklilik planıdır. 18 yaş üst sınırı bulunduğu için bu plana 18 yaş altı BES denilmektedir.
Acente
Sigorta şirketleri adına hareket edebilen tüzel veya gerçek kişilerdir. Sigorta acentesi, aracılık yaptığı şirketin ürünlerinin satış, pazarlama ve poliçe üretme gibi aktivitelerini yerine getirebilirler.
Aktüerya
En basit tabiyle risk değerlendirme veya risk hesaplama bilimi olarak da ifade edilebilen aktüerya, çeşitli sektörler ve sigortacılık alanında oluşabilecek riskleri matematiksel ve istatistiksel uygulamalar ile değerlendiren bölümdür.
Anlaşmalı Sağlık Kurumu
Bir sigorta şirketinin sözleşme yaptığı ve sigortalıları için fayda sağlamayı hedefledikleri sağlık kurumlarıdır.
Anlaşmalı Servis
Sigortalının araçlarında meydana gelebilecek hasarları onarıp, tamir etmek amacıyla sigorta şirketleri ile anlaşma ve sözleşme yapmış işletmelerdir.
Anlaşmalı Tamirhane
Anlaşmalı servise benzer şekilde, kaza anında ve sonrasında maliyetleri en aza indirmek için sigorta şirketinin anlaşma yaptığı tamirhanelerdir.
Anlaşmasız Sağlık Kurumu
Sigorta şirketi ile anlaşması olmayan sağlık kurumlarıdır. Eğer sağlık poliçesinde anlaşmasız kurum teminatı varsa bu sağlık kurumlarında kullanılıp sigorta şirketine faturalandırılabilmektedir.
Ara Verme
Bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında, kişinin katkı payı veya prim ödemesine ara vermesidir.
Asistans Hizmeti
Asistan hizmeti, sigorta sektöründe, sigortalının aldığı sigortanın yanısıra ilave haklar sunan bir teminat türüdür. Örneğin, kasko sigortası içerisinde kaza anında araçta bulunan kişilerin konaklama ve transferini sağlama hizmeti bir asistans hizmettir.
Aşkın Sigorta
Sigorta bedelinin, sigorta değerini aşması durumudur. Örneğin 100.000 TL değerli bir ürünün taşınması sırasında 200.000 TL teminatlı bir nakliyat sigortası aşkın sigortaya örnektir.
Ayakta Tedavi
En fazla 24 saat sürebilecek tedavi ayakta sigorta olarak adlandırılmaktadır.
Ayrılma / Cayma
Daha çok bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında sorulan fakat çoğu sigorta ürününde mevcut olan, sigortalının satın aldığı ürünü feshetme veya iptalidir.
Başlangıç Katkı Payı
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girerken ilk girişte yapılan ödemedir. Zorunluluğu bulunmamaktadır kişi, ek veya düzenli ödemelerle de BES planına dahil olabilmektedir.
BEFAS
Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım kelimelerinin baş harflerinden oluşan farklı sigorta şirketlerinin de fonlarının karşılaştıırlmasını sağlayan platformun adıdır.
Bekleme Süresi
Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında karşımıza çıkan bekleme süresi, sigortalının geçmişte geçirdiği hastalıkların tespiti ve incelenmesi için sigorta şirketi tarafından yapılan araştırmayı ifade etmektedir.
Beyan
Bildirme anlamına gelen beyaz kelimesi, sigortacılık alanında sigortalının belirli faaliyetlerini sigorta şirketine bildirmek için kullandığı terimdir. Örneğin kasko poliçesine sahip birisinin kaza sonrası hasarı sigorta şirketine bildirmesi hasar beyanıdır.
Bireysel Emeklilik / BES
Bir yatırım aracı olarak da görülen BES, ülkemizde 2003 yılında uygulamaya geçen özel bir emeklilik sistemidir. Katılımcı, düzenli veya periyodik olarak katkı payları öder ve emeklilik döneminde, sosyal sigortasının getirisine bir ek gelir olarak dahil olur. Kişi katkı paylarını öderken, sigorta şirketlerinin fonlarına girerek ve reel getiri elde ederek katkı payını koruyabilir ya da kazanç sağlayabilir.
Birikimli Hayat Sigortası
BES'e alternatif gibi görünen, birikimli hayat sigortaları, hem beklenmedik risklere karşı (örneğin; kaza sonucu gündelik tazminat, bakım ve tedavi masraflarını) koruma sağlayan ve ödenen primler ile getiri elde etmenizi sağlayan bir sigorta türüdür.
Broker
Genellikle büyük acente olarak düşünülürler, fakat amaç bakımından farklılık göstermektedirler. Acentenin amacı sigorta şirketinin ürününü satmak olurken, brokerın amacı sigortalı için en uygun sigorta seçimini bulmaktır. Kısaca sigortalının tarafında olan yansız kuruluş olarak tanımlanabilmektedirler. Ancak günümüzde her iki işletme de sigortalının tarafında aynı amaç için hareket etmektedir.
Cam Kırılması Sigortası
Cam yüzeylerin kırılması ve hasar görmesi gibi durumlarda oluşabilecek tehlikeler için güvence karşılayan bir teminattır. Konut, işyeri, kasko sigortaları gibi ürünlerin içinde bulunabilmektedirler.
Daini Mürtehin
Alacaklı tarafının kendini teminat altına alması olarak tanımlanabilir. Örneğin bir banka daini mürtehin ile alacaklı teminatı almışsa, kişi bir malı paraya çevirdiğinde bankaya öncelik hakkı çıkabilir.
Dar Kasko
Kasko için düzenlenen genel ve standart şartlardan herhangi bir tanesinin çıkarılması durumunda oluşan poliçe türü dar kasko olarak ifade edilmektedir.
DASK
Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nun kısaltması olan DASK, bir binada depremin meydana getirebileceği maddi zararları karşılamayı amaçlayan bir zorunlu sigorta türüdür.
Devlet Katkısı
Bireysel emeklilik sistemine giriş yapıldığında devlet, kişinin ödediği aylık katkı payının %30'u kadar destekte bulunmaktadır. Örneğin 100TL aylık katkı payında devlet 30TL, 200TL'de 60TL katkı payı ödemesi gerçekleşir.
Eğitim Sigortası
Eğitim sigortası, 18-60 yaşları arasında ve bir öğrencinin eğitiminden sorumlu olan tüm bireyler tarafından satın alınabilen bir hayat sigortasıdır.
Ek Katkı Payı
Bireysel emeklilik sistemi planında, periyodik olarak ödenen miktarın üzerine ek olarak isteğe bağlı ödenen ilave paydır.
Ekspertiz Raporu
TDK'ya göre bilirkişi tarafından yapılan inceleme olarak ifade edilen, sigorta alanında konut ve otomotivler için kullanılan varlığın değerini belirlemek için yapılan hasar tespitinin ve analizinin sonucunu yansıtan raporu ifade etmektedir.
Eksik Sigorta
Sigorta bedelinin, sigorta değerinin altında kalması durumudur. Örneğin 100.000 TL değerli bir ürünün taşınması sırasında 50.000 TL teminatlı bir nakliyat sigortası eksik sigortaya örnekti
Eksper
Uzman ya da bilirkişi olarak tanımlanan, sigorta sektöründe varlıkların hasar durumunu analiz ve tespit eden kişidir.
Elektronik Cihaz Sigortası
Elektronik cihazların bozulması, kırılması ve çalınması gibi durumlarda elektronik cihazları güvence altına alan sigorta türüdür.
Emeklilik Fonu
Emeklilik fonu veya bireysel emeklilik yatırım fonu olarak da bilinen, BES planlarında ödenen katkı paylarının işletilmesi için, sigortalının satınaldığı yatırım aracıdır.
Emeklilik Planı
BES seçimi yaparken emeklilik şirketinin farklı türdeki ürünleridir. Örneğin 18 yaş altı BES, Rahat Emeklilik Planı gibi ürünler farklı emeklilik planlarıdır.
Emniyeti Suistimal
Görevi kötüye kullanma olarak ifade edilen bu terim, sigortacılık alanında bir sigorta türünün adıdır. Emniyeti suistimal sigortası ile, bir çalışanın para ile ölçülebilecek bir varlığı zimmetine geçirmesi gibi durumlarda sigorta şirketinin bu zararı teminat altına almasıdır.
Ferdi Kaza Sigortası
Sakatlanma ve ölüm gibi beklenmedik durumlara karşı yapılan bir sigorta türüdür. Örneğin beklenmedik bir kazada sakatlanma veya vefat sonucunda kişinin kendisi veya varislerine sigorta şirketinin belirlediği tutarlarda ödeme yapılır.
Fon Dağılımı
BES katılımcısının, alternatif yatırım araçları ile getiri kazanması için yıl içinde fon dağılımını 12 kere değiştirebilir. Ekonomik sebeplerden dolayı katılımcı mevcuttaki fonundan çıkmak isteyebilir ve/veya başka bir fona geçebilir. Bu durum fon dağılımı olarak adlandırılmaktadır.
Fon Toplam Gider Kesintisi
Kısaca fonun işletim bedelinin sigorta şirketine ödenmesi olarak nitelendirilebilir. Örneğin bir yılda %10 getiri sağlayan bir fonda gider kesintisi %2 ise, katılımcıya günün sonunda %8 getiri kalmaktadır.
Genel Şart
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ürünleri için hazırlanmış olan koşullardır. Örnek olarak bir sağlık sigortasında, müsteşarlık "coğrafi alan şartı (ülke sınırları)" koymuşsa, sigorta şirketi bu şartın dışına çıkıp sağlık sigortasını farklı ülkelerde de teminat altında olduğunu öne süremez ve böyle bir teminat sağlayamaz.
Geniş Kasko
Geniş veya genişletilmiş kasko olarak da bilinen bu ürün, standart kasko ürününe ek olarak ilave teminatlar ile oluşturulan poliçelere verilen isimdir.
Güvence Hesabı
14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde zorunlu sigortalara ilaveten, sigortalının herhangi bir kaza anında sakat kalmasına karşın sakatlık tazminatı alması veya vefatı sonrası sigortalının desteğinden yoksun kalan kişilere tazminat ödenmesini sağlayan bir güvencedir.
Hasar
Zarar olarak ifade edilebilen hasar, sigorta şirketinin güvence altına aldığı varlıkların uğradığı zarar anlamına gelmektedir. Örneğin kasko poliçesi sahibinin aracının kaza yapması hasar olarak nitelendirilebilir.
Hasar/Prim Oranı
Daha çok sağlık sigortalarında kullanılan bu terim, poliçeden harcanan harcamaların, yıl içinde ödenen primine oranını tanımlamaktadır.
Hayat Sigortası
Hayatta karşılanabilecek ve beklenmedik anda meydana gelen risklere karşı sigortalıya ve ailesine maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Vefat veya sakatlık durumunda kişiyi ve ailesini koruma altına almak için yapılmaktadır.
İptal
İptal, sigorta sektöründe poliçe iptaline verilen isimdir. Eğer bir sigortalı poliçesini iptal etmek istiyorsa, poliçe iptal zeyili yapmalıdır. İptal her branşa göre farklılık göstermektedir. Örneğin kasko sigortasını iptal ettirmek isteyen bir sigortalı, sigorta şirketi görevlerini yerine getiremiyorsa iptal etme hakkına sahip olur. Sigorta iptal durumlarında genelde sigortalı ödediği ücretin tamamını alamaz. Poliçe gün sayısına göre prim iadesi hesaplanır ve ödenir.
Kapsam
Kapsam en basit şekliyle teminat altına alınan risk veya bu riskin yükümlülük miktarıdır. Örneğin sağlık sigortasının karşıladığı durumlar kapsam içindedir ama karşılamadığı durumlar kapsam dışındadır.
Kasko
Araçların kaza geçirmesi, yanması, çarpması, çalınması gibi risklerde araçları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Kasko türünün kapsamı farklılık gösterebilir ama genel olarak; sigortalının iradesi dışında bir hasar veya kaza meydana gelmişse sigortalı tazminat almaya hak kazanır.
Katılımcı
Daha çok bireysel emeklilik ve hayat sigortalarında karşımıza çıkan katılımcı; sigortalıya verilen isimdir.
Kaza Tespit Tutanağı
Trafikte bir kaza anında, kazaya karışan araç sürücülerinin tarafından doldurulan tutanaktır.
Kısmi Hasar
Maddi değeri olan ve bundan ötürü sigortalatılmış bir gayrimenkul, eşya, ticari mal ya da aracın onarılabilecek şekilde zarar görmesidir.
Kloz
Sigorta Poliçelerinde özel şartları ifade eden ek maddelerdir.
Konut Sigortası
Bir mülk veya gayrimenkulün, hem kendisi hem de içindeki eşyaların zarar görme risklerini teminat altına alan sigorta türüdür.
Lehtar
Sigorta yaptıran, sigortanın güvencesine tabii olan kişiye denir. Örneğin ferdi kaza sigortasında, sigortalının vefatı sonrası, poliçede lehtar olarak belirlenen kişiler ödeme alabilirler.
Lokavt
Greve çıkan işçilerin, işveren tarafından görevden uzaklaştırılmasıdır.
Lütuf (Ex- Gratia) Ödemesi
Sigorta şirketlerinin, müşterileri için poliçelerinin kapsam alanına girip girmediği kesin olmayan hususlarda da ödeme yapmasına denir.
Meriyet
Yürürlülük anlamına gelmektedir. Sigortacılık sektöründe, bireyin, sigortaya başvurmasına ve poliçesinin üretilmesi süreci "meriyet" olarak adlandırılabilir.
Mini Onarım
Araçların; kaporta, boya, iç döşeme, plastik tampon, cam gibi sorunlu parçaların belirli ölçü ve limitler dahilinde, sigortalının ücret ödemediği ve poliçenin hasarsızlık indirimini etkilemeyen özel bir hizmet kontratıdır.
Muafiyet
Kapsama alanına girmemek, yükümlülüğe tabii olmamak anlamlarına gelmektedir. Sigortacılık sektöründe, sigortacı ve sigortalı arasında risk paylaşımı olarak düşünülebilir.
Muallak
Sonuca bağlanmamak, arada kalmak anlamlarına gelmektedir. Sigortacılık alanında, hasarın ödeme ihtimalinin olup olmadığı tam belirgin olmayan durumlar muallak durum olarak ifade edilebilir.
Mücbir Sebep
Önüne geçilemeyen durumlar olarak düşünülebilir. Örneğin; ölüm, iflas ve hastalık gibi durumlar mücbir sebeplerdir. Sigorta poliçelerinde, mücbir sebeplerin altı çizilebilir ve sigortalının ödeme yapamadığı durumlar mücbir sebep olarak adlandırılabilir.
Otomatik Katılım
45 yaşını doldurmamış bireylerin yeni işe başladıklarında BES (Bireysel Emeklilik Sigortasını) otomatik olarak katılmasını sağlayan iş veren bazlı bir emeklilik sistemidir.
Özel Sağlık Sigortası
Özel sağlık sigortası; anlaşma ile yararlanabileceğiniz sağlık hizmetlerini güvence altına alan, beklenmedik bir hastalık ya da kaza sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar için tanı ve tedavi gerektiren hizmetinin maliyetini kapsayan bir sigorta türüdür.
Özel Şart
Poliçelerin, detaylı özel koşullarını içeren ve genel kapsamları içermeyen sözleşme maddeleridir.
Partaj
Sigorta şirketleri tarafından, prodüktörlere ve acentelere verdiği özel kodlardır.
Pert
Motorlu araçlar arasında kullanılan orta, ileri seviye hasarlı araçlar için kullanılan ifadedir.
Poliçe
Poliçe, sigorta şirketleri ile müşterilerinin karşılıklı haklarını ve sorumluluklarını detaylı şekilde düzenleyen yazılı bir sözleşmedir.
Prim
Sigorta şirketinin sunduğu bir teminat karşılığında sigortalının ödediği ücrettir.
Rayiç
Alınacak veya satılacak malın piyasa bedeline verilen isimdir. Bir malın veya taşınmazın, anlık değer tespitinin yapıllması için kullanılmaktadır.
Reasürans
En basit tabirle sigortanın, sigortasıdır. Bir sigorta şirketinin, sigorta ettiği bir branşı güvence altına almak adına başka bir sigorta ortaklığı ile tekrardan sigortalatmasıdır.
Risk
Zarar görme, olarak bilinen risk, sigortacılık sektöründe, teminat altına alınan ürünlerin, tehlikeye girme olasılığıdır.
Riziko
Risk ve riziko kavramları bazen aynı anlamda kullanılabilir. Fakat risk, zarar veya hasarın ortaya çıkma olasılığı, riziko ise zarar ve hasarın gerçekleşme olasılığı olarak anlatılabilir.
Rücu
Bir kişinin hukuki haklarından caymasıdır. Sigortacılıkta rücu etmek kavramı, sigorta şirketinin, oluşabilecek hasar ödemelerini üçüncü kişilere aktarmasıdır.
Seyahat Sigortası
Seyahat sırasında, kaza ve beklenmedik sağlık sorunlarına karşılık güvence altına alınmasını sağlayan sigorta türüdür.
Sigorta
Sigorta, gelecekte oluşabilecek beklenmedik sorunları maddi açıdan güvence altına alan bir mali araçtır.
Sigorta Eksperi
Gerçekleşen risklerin sonucunda hasar maliyet tespitini yapan bağımsız görevlilerdir.
Sigorta Ettiren
Sigorta Kontratını yapmış ve primleri ödeyen kişilerdir. Örneğin 18 Yaş Altı BES yapan bir veli, çocuğunu sigorta ettiren kişidir. Fakat sigortalı, BES'ten yararlanan çocuktur.
Sigortalı
Sigorta sözleşmelerine tabi tutulan poliçelerine göre güvence altına alınan kişidir.
Sovtaj
Hasar gören malın, sigorta şirketi tarafından satılıp, gelir haline getirilip maliyet azaltma yöntemidir. Örneğin eksper raporu sonucunda aracın pert olduğuna karar verilmesi sonrası satılma işlemi.
Standart Fon
BES fonların içerisinde, daha az risk stratejisine sahip olan fonlardır. Genel olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir.
Sürprim
Süresi dolan poliçenin, sürenin uzatılması ve yenilenmesi için müşteri tarafından ödenen fark ücretidir.
Tahkim
Tahkim, hukuken taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkların çözümü olarak ifade edilen bu terim, sigorta sektöründe, sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıkların çözümü amacıyla kullanılır.
Takasbank
Menkul kıymetlerin alım satımının yapıldığı yerdir. Fakat bu platform üzerinden katılımcılar alım-atım yapamamaktadır.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak sigortalı olan kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan bir poliçedir.
Tazminat
Hukuka ya da formaliteye karşı bir sorun karşılığında oluşan soruna karşılık oluşan bedeldir.
Teminat
Sigorta sektöründe, sigorta sözleşmesi gereği, sigorta şirketinin güvence altına alma eylemidir. Sigorta şirketi, sigortalıya,  sigortalıya poliçe şartları dahilinde, bir hasar veya risk durumunda, hasarın veya riskin tazmin edeceğine dair söz verir.
Tramer
Tramer, Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi kurumunun kısaltmasıdır. Ülkedeki bütün araçların sigorta bilgilerinin kayıtlı olduğu bir sistemdir.
Underwriting
Sigorta için risklerin değerlendirilme, seçilme, sınıflandırılma ve fiyatlandırılma sürecidir.
Uzun Süreli Hayat Sigortası
Sadece vefat ve kaza sonucu maluliyeti teminat altına alan hayat sigortası türüdür.
Varis
Vefat durumunda, kişinin mal ve taşınmazları üzerinde kullanım hakkı olan kişiye verilen isimdir.
Vergi Uygulamaları
Üretilen hizmetin karının veya kişilerin elde ettiği karların üzerinden Türk Vergi Sistemi kapsamında yapılan vergi hesaplamalarının genel adıdır.
Yatarak Tedavi
Hastanede yatış gerektirebilecek ameliyat, yoğun bakım, küçük operasyonlar, fizik tedavi ve rehabilitasyonlar ve evde bakım hizmetlerini kapsayan, özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortalarında bulunan bir teminat türüdür.
Yenileme
Sigorta sözleşme tarihinin (çoğunlukla 1 yıl) dolmasından sonra bireylerin, poliçelerini yeniletme amacıyla yaptığı işleme verilen addır.
Yeşil Kart
Yeşil Kart, anlaşmalı 47 ülke sınırları içerisinde trafik kazası gibi risklerde poliçe sahibini belirli ve sınırlı şekilde risklerini ve hasarlarını karşılamayı tahahhüt eden karttır.
Zeyilname
Poliçe değişikliği durumunda düzenlenmesi gereken belgedir.
Ziya / Tam Ziya
Tam hasar olarak da bilinen bu terim, teminat altına alınmış malın tamamen kullanılamaz tamir edilemez duruma gelmesini ifade eder.
Zorunlu Deprem Sigortası
2000 yılında yürürlülüğe girilen ve yüksek deprem riski sebebiyle, devlet tarafından olası deprem ve deprem kaynaklı diğer sebeplerden ötürü oluşabilecek hasarı zorunlu teminat alan poliçedir.
Zorunlu Sigorta
Risklerin üçüncü kişilere de can ve mal kaybı olması sebebiyle devlet tarafından kanunlaştırılmış edinilmesi zorunlu sigorta türleridir.
Zorunlu Trafik Sigortası
Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından bütün motorlu araç sahiplerine yapılması zorunlu tutulmuş olan ve kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara yönelik zararlar için, sigortalıyı güvence altına alan bir sigorta türüdür.
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim
Destek İkonu